Упатство за аплицирање

Системот еРежим овозможува брза и едноставна достава на барања за промена на сообраќај на времен режим, или пак на траен. Со пристапување во модулот за измена на режимот од времен или траен карактер се пристапува до соодветен формулар којшто содржи податоци за проектантското друштво како и податоци за проектот за којшто се бара решението.

Задолжително е оставање на соодветна адреса за електронска пошта со што на апликантот му се овозможува преглед на прогресот на барањето низ процесот на одобрување.

Како прилог на пополнетиот формулар потребно е да се прикачи соодветен проектен план во .pdf формат, како и во .dwg формат.

Дополнително, задолжително е прикачувањето на скенирана копија од уплатница како доказ за подмирени административни трошоци при поднесување на барањето.

Прикачените документи како и сите пополнети податоци е потребно да се потпишат со помош на дигитален потпис, како би се овозможило неоспорно поднесување на барањето.

Времен режим

Во рамките на овој модул можете да пристапите кон пополнување на формуларот за барањето за измена на сообраќај на времен режим.

Поднеси барање

Траен режим

Во рамките на овој модул можете да пристапите кон пополнување на формуларот за барањето за измена на сообраќај на траен режим.

Поднеси барање

Проверка на статус

еПошта:
Пин:

Провери